MENY STÄNG

Ansökan information

Stiftelsen ger bidrag till enskilda personer med väldokumenterade ekonomiska och/eller sociala skäl. Stiftelsens huvudinriktning är stöd till personer, som med stöd av inkomna ansökningar kan bedömas vara ekonomiskt behövande samt till barn med funktionshinder.

Verksamhetsområdet innefattar endast Göteborg och dess kranskommuner Kungsbacka, Mölndal, Härryda, Partille, Lerum, Ale, Kungälv och Öckerö.

Stiftelsen har två ansökningsperioder:

  • Februari
  • Oktober

Endast ansökningar inkomna under dessa perioder behandlas!

Styrelsen sammanträder två gånger per år.
Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökningar registreras i dataregister i den mån så behövs för att underlätta behandling, utbetalning mm.

För att en ansökan om bidrag skall kunna behandlas erfordras följande uppgifter:

  • Kopia slutskattebesked senaste taxeringsåret.
  • Alt . intyg om inkomst styrkt av kurator eller motsvarande.
  • Egen och makes/sambos/vuxet hemmavarande barns inkomst, tillgångar och skulder.
  • Årsbesked från bank
  • Kopia inkomstbesked, t.ex löneavi, pensionsbesked, underhållsintyg, bostadsbidrag, AMF etc.
  • Kopia hyresavi.
  • Läkarintyg eller intyg från kurator, som kan bestyrka uppgifterna om hälsotillståndet då sjukdom åberopas som skäl för ansökan
  • Övriga uppgifter som kan vara av intresse för bedömning av hjälpbehovet

Ansökan sker på PDF-formulär eller digitalt:

Alexander Dicksons Donationsfond är en välgörenhetsstiftelse som är grundad och finansierad på privat initiativ. Liksom andra stiftelser står verksamheten under Länsstyrelsens övervakning men alla beslut kring t.ex. förvaltning och ansökningar sköts av stiftelsens styrelse, utsedd av familjen kring Stiftelsens grundare.

Stiftelsen har begränsade möjligheter att svara på frågor om beslut eller hantering av ansökningar. Av styrelsen fattade beslut går inte att överklaga. Enskilda ansökningar samt bilagor returneras inte.